Ruddalen idrottshall

MRK bygger Ruddalens nya idrottshall.